Privātuma politika. Klientu privātuma politika

Šī Politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs, kā mūsu Klients, sniedzat SIA Lin OAK, kā arī visiem datiem, kurus SIA Lin OAK iegūst sadarbības rezultātā. Lūdzu, rūpīgi iepazīties ar šo informāciju, kļūstot par mūsu Klientu vai pirms mūsu interneta veikala vietnes www.linergo.lv izmantošanas.

 1. Informācija par pārzini

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis SIA Lin OAK, reģistrācijas Nr. 40103210009; juridiskā adrese: Rīga, Matrožu iela 7A, LV-1048.

Vairāk informācijas varat iegūt mūsu mājas lapā www.linergo.lv.

 1. Kontaktinformācija saziņai personas datu aizsardzības jautājumos

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo Politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adres linergo@linergo.lv .

 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums

SIA Lin OAK ievāc un apstrādā Klientu un/vai to kontaktpersonu personas datus, lai izpildītu uzņemtās līgumsaistības,  nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, klientu attiecību pārvaldību, pirkumu/pasūtījumu apstrādi, maksājumu pieņemšanu, kā arī aizsargātu SIA Lin OAK likumiskās intereses. Uzskaitītajos gadījumos noteiktu personas datu iegūšana un apstrāde ir nepieciešama sadarbības nodrošināšanai un to nesniegšana var apdraudēt sadarbības uzsākšanu un/vai līguma izpildi.

SIA Lin OAK var apstrādāt Jūsu personas datus ar uzņēmējdarbību saistītajās aktivitātēs mārketinga jomā, ar mērķi sniegt Jums aktuālu informāciju par mūsu piedāvājumiem un/vai informēt par īpaši Jums sagatavotām lojalitātes priekšrocībām. Tāpat mēs varam apstrādāt personas datus, lai  iegūtu Jūsu vērtējumu par mūsu sniegto pakalpojumu,  ar mērķi uzlabot Klientu apkalpošanas kvalitāti.  Datu apstrāde mārketinga komunikācijai, uzaicinājumu un piedāvājumu sniegšanai ir brīvprātīga, mēs lūgsim Jūs piekrišanu šādas komunikācijas uzsākšanai. Jūs varat attiekties no šāda veida komunikācijas jebkurā laikā saskaņā ar Politikas 10. punktā noteikto.

 1. Personas datu vākšana

Jūsu personas datus mēs varam iegūt no Jums vai Jūsu pārstāvētā uzņēmuma, kādā no šiem veidiem:

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
 • sadarbības procesā, noformējot pasūtījumu;
 • ja piesakāt dalību mūsu organizētajos semināros;
 • ja iesniedzat mums kādus dokumentus, e-vēstules, zvaniet mums u.tml.;
 • ja veicat autorizāciju mūsu tīmekļa vietnēs un/vai izmantojat sīkdatnes (cookies);
 • atsevišķos gadījumos no trešajām personām (piemēram, to datubāzēm) savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
 • citā veidā, ievērojot personas datu apstrādes tiesiskos pamatus.

Savāktie personas dati citu starpā ietver sekojošus datus, kā arī izmaiņas tajos:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods;
 • kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs, kā arī korporatīvajiem klientiem – subjekta pārstāvētā uzņēmuma rekvizīti, piegādes adrese, informācija, kas saistīta ar subjekta amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā un pilnvarojuma pārstāvības tiesības;
 • informācija par saziņu;
 • darījumu dati.
 1. Personas datu izpaušana trešajām personām

SIA Lin OAK veic atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata tos apstrādāt. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 • Mūsu darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • Sadarbības partneriem – IT izstrādātājiem un uzturētājiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, finanšu vadības un juridiskajiem konsultantiem;
 • Valsts iestādēm pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • SIA Lin OAK likumīgo interešu aizsardzībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi mūsu likumīgās intereses.
 1. Personas datu nodošana ārpus ES/EEZ

SIA Lin OAK nenodod Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 1. Sīkdatnes

Mēs varam izmantot sīkdatnes (cookies) mūsu interneta veikala vietnē/mājas lapā www.linergo.lv.    Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas pazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs. Sīkdatnes tiek lietotas, lai paaugstinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat mēs varam izmantot sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes statistikas nolūkos, lai apkopotu anonīmu, statistiku attiecībā, piemēram, uz tīmekļa izmantošanu, kas ļauj mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot lietotāju pieredzi.

Sīkāk ar mūsu Sīkdatņu politiku varat iepazīties šeit.

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežotu to izmantošanu vai izdzēstu sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Papildu informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldības vai izdzēšanas iespējām varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/ .

 1. Personas datu glabāšana

SIA Lin OAK apstrādā un glabā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai vai saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto. Lielākā daļa Jūsu personas datu tiek saglabāti tikai darījuma attiecību laikā, vai kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. Tomēr daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc klientu attiecību beigām, ja to pieprasa ārējie normatīvie akti, piemēram, grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, rēķini, līgumi vai kamēr tas nepieciešams SIA Lin OAK likumīgo interešu aizstāvībai. Jūsu personas dati tiek dzēsti, kad izbeidzas augstāk minētie apstākļi.

 1. Personas datu aizsardzība

SIA Lin OAK nodrošina savākto personas datu aizsardzību, piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, labošanu vai iznīcināšanu.  Mēs cenšamies izmantot visus aizsardzības pasākumus, kas ir saprātīgi pamatoti mūsu finansiālajām un organizatoriskajām iespējām, kā arī tehnikas attīstībai, tomēr Jums jāņem vērā, ka neviena drošības sistēma nevar garantēt pilnīgi visu personas datu drošības pārkāpumu novēršanu.

 1. Tiesības un pienākumi attiecībā uz personas datiem

Jums ir pienākums informēt SIA Lin OAK, gadījumā, ja personas dati, kurus esat iesnieguši, ir mainījušies. Tāpat Jums ir pienākums mūs informēt, gadījumā, ja esat konstatējis, ka personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir neprecīzi vai novecojuši.

Jums ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par Jūsu personas datiem, ko iegūst un apstrādā SIA Lin OAK, kā arī pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Jums ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

Saņemot Jūs rakstisku pieprasījumu, mēs pārbaudīsim Jūs identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Mēs izpildīsim Jūsu pieprasījumu attiecībā uz datu labošanu un dzēšanu, ja tas ir atļauts ar likumu, neietekmē SIA Lin OAK komercdarbību, vai saistību izpildi.

Lūdzu sūtīt pieprasījumu attiecībā uz Jūs tiesību īstenošanu personas datu aizsardzības jautājumos, kādā no veidiem:

 • rakstiska iesnieguma veidā uz SIA Lin OAK adresi : Rīga, Matrožu iela 7A, LV-1048;
 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi linergo@linergo.lv  un parakstot Jūs pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.

Jūs varat jebkurā laikā atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, vai dalības mūsu organizētās aptaujās, loterijas u.tml nosūtot e-pastu ar attiecīgu pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi linergo@linergo.lv  vai klātienē SIA Lin OAK birojā (Rīgā, Matrožu ielā 7A, LV-1048).

Ja uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar Jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

 1. Politikas izmaiņas

Mēs paturam tiesības pārskatīt un veikt izmaiņas šajā Politikā. Informācija par veiktajām izmaiņām tiks norādīta mūsu mājas lapā www.linergo.lv , kur būs pieejama arī aktuālā Politikas versija.